Wedstrijdreglementen

Promomateriaal van artiesten (CD / tote bags / vinyl /...) wordt enkel verstuurd naar een adres in België. 

Koop je festivalticket en win één van de 20 T-shirts van Festival Dranouter!

ARTIKEL 1: PRINCIPE

Festival Dranouter wil mensen die tussen 10 mei t.e.m. 31 mei een festivalticket aankopen voor Festival Dranouter 2019 de kans geven om een officieel T-shirt van Festival Dranouter te winnen. Om deel te kunnen nemen dient de deelnemer een festivalticket aan te kopen. Ze duiden aan of ze een mannen- of een vrouwenmodel willen winnen. Ze geven ook hun maat door. Deelnemers maken kans op 1 van de 20 T-shirts. Indien de maat/model niet meer voorradig is bij de afloop van de wedstrijd, wint de winnaar het model dat zijn voorkeur zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 2: WIE KAN MEEDOEN?

Iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, kan deelnemen aan een wedstrijd van Festival Dranouter, met uitzondering van medewerkers van Festival Dranouter en hun directe familieleden tot in de eerste graad. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Festival Dranouter ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

ARTIKEL 3: TERMIJN

De wedstrijd start op 10 mei en eindigt op 31 mei.

ARTIKEL 4: WEDSTRIJD

De deelnemer dient een festivalticket aan te kopen, zijn maat door te geven en zijn model door te geven. Enkel als aan deze voorwaarden wordt voldaan is de inschrijving van de persoon geldig.

ARTIKEL 5: WINNAARS BEPALEN

De winnaars worden gekozen door de organisatie van Festival Dranouter onder leiding van de heer Bavo Vanden Brouck, tevens jury. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk. Personen die tijdens de wedstrijdperiode een ticket gekocht hebben komen in aanmerking om een van de t-shirts te winnen. De winnaar wordt bepaald door loting.

ARTIKEL 6: WINNAARS BEKEND MAKEN

De winnaars van de wedstrijd zullen persoonlijk gecontacteerd worden via mail, binnen 1 week na het afsluiten van de wedstrijd op 31 mei.

ARTIKEL 7: REGLEMENTSWIJZIGINGEN

 De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.festivaldranouter.be.

ARTIKEL 8: BETWISTINGEN

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisatie van Festival Dranouter.  Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@festivaldranouter.be  

ARTIKEL 9: PRIVACY

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat Festival Dranouter de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.

ARTIKEL 10: CONTACT

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Festival Dranouter via: info@festivaldranouter.be of 057/44.69.33

Onze partners